Nederland: stand van zaken Covid-19

Coronavirus Redactie VHIG (bron: Rijksoverheid)

Stand van zaken Covid-19 in Nederland
In de kamerbrief van 21 september 2020 gaat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport achtereenvolgens in op de stand van zaken rondom testen en traceren, de Coronamelder, de doorontwikkeling van het Coronadashboard, de stand van zaken rondom vaccins, opschaling IC/klinische bedden, opschalen reguliere curatieve zorg, persoonlijke beschermingsmiddelen, kwetsbare ouderen in verpleeghuizen, kwetsbare ouderen thuis, andere kwetsbare groepen, innovatieve behandelingen, actuele ontwikkelingen COVID-19-situatie in het Caribisch deel van het Koninkrijk, bonus voor zorgprofessionals, aandacht voor elkaar, publiekscommunicatie en overige onderwerpen zoals de tegemoetkoming voor amauteursportorganisaties (TASO), onderzoek Q-koorts en COVID-19, Csupport, het artikel ‘A Smoking Gun’: Infectious Coronavirus Retrieved From Hospital Air uit de New York Times en tot slot de rechtmatigheid van COVID-19- gerelateerde uitgaven en verplichtingen

Covid-19 en de Deskundige Infectiepreventie
Naar aanleiding van het aandachtspunt ‘bonus voor zorgprofessionals’ heeft de VHIG middels een brief namens haar leden de minister alsmede de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen erop geattendeerd vooral de zorgberoepen, die met name áchter de schermen keihard hebben gewerkt – en dat nog steeds doen – om Covid-verspreiding in te dammen en te voorkomen, niet te vergeten.