Normontwikkeling

Via deze pagina wordt u geïnformeerd over richtlijnen of normen die door aan de VHIG gerelateerde werkgroepen zijn ontwikkeld en waarvan de VHIG ze van belang vindt voor de infectiepreventie in Nederland.

 


 

Definitieve richtlijn peroperatief traject, ask november 2011

De richtlijn is te vinden en te downloaden via de website van de kwaliteitskoepel www.kwaliteitskoepel.nl.

Ter bevordering van de implementatie van de richtlijn zijn met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vervolgafspraken gemaakt over een handhavingstraject, recipe net als bij het gereedkomen van de richtlijn preoperatief traject. De IGZ is zeer lovend over de perioperatieve richtlijnen. Winst is dus ook dat we als professionals veel meer dan voorheen partners zijn geworden in het nastreven van veilige en verantwoorde zorg.

Het derde deel van het drieluik Perioperatief Traject (het postoperatieve deel) bevindt zicht momenteel in de testfase. Medio 2012 zal deze richtlijn ook opgeleverd worden, samen met een patiëntversie en indicatorenset voor het gehele traject.


SFERD handboek, versie 3.0  juni 2013

Download het SFERD handboek, versie 3.0

Ontwikkeling van een landelijk geaccepteerd kwaliteitshandboek flexibele endoscopen, waarin de bestaande regelgeving op het gebied van reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen vertaald is in een praktische veldnorm. Het eindproduct is  aan alle relevante doelgroepen, de Werkgroep Infectie Preventie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg voorgelegd. Het uitgangspunt voor dit kwaliteitshandboek zijn de (inter)nationale richtlijnen; met dit handboek kunnen deze richtlijnen vertaald worden naar de dagelijkse praktijk.

Het handboek is tot stand gekomen in samenwerking met SVN, V&VN-MDL, vDSMH, VHIG, NVKF, VZI, WIBAZ


Norm voor preventie van zorginfecties in verpleeghuizen, 24 maart 2009

Download de norm

De werkgroep stelt in 2009 voor de norm voor verpleeghuizen vast te stellen op 150 uren per 10.000 verpleegdagen per jaar.


Norm voor preventie van zorginfecties in ziekenhuizen, april 2006

Download de norm 

De werkgroep van de VHIG en NVMM adviseerde in 2006:

  • om de huidige norm van 1 fte deskundige infectiepreventie op 250 erkende bedden en 1 artsmicrobioloog op 1000 erkend bedden te vervangen door de norm van 1 fte deskundige infectiepreventie per 5000 opnamen en 1 artsmicrobioloog op 25.000 opnamen.
  • om de norm eens per 5 jaar bij te stellen aan de hand van ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

 

De normen voor infectiepreventie in intra- en extramurale instellingen zijn terug te vinden op de website van de Werkgroep InfectiePreventie ( WIP), info over de nieuwste normen, klik hier