Richtlijnen

Verschillende protocollen, checklisten, landelijke richtlijnen en andere praktische handreikingen zijn beschikbaar over specifieke infectieziekten of multiresistente bacteriën en ook voor specifieke doelgroepen. Op deze pagina een overzicht met verwijzingen naar verschillende richtlijnbronnen.

Zorgwerkers hebben een grote verantwoordelijkheid in het voorkomen van besmetting met en verspreiding van ziekmakende micro-organismen. Dit staat en valt met alertheid en het nemen van de juiste maatregelen om de kans op besmetting en verspreiding zo klein mogelijk te maken.

De VHIG is als een van de moederverenigingen van de voormalige Werkgroep Infectie Preventie (WIP) verantwoordelijk geweest voor het opstellen van de professionele standaarden die de basis vormden voor het inrichten van infectiepreventie in zorginstellingen.

Sinds de opheffing van de WIP zijn op aangeven van het ministerie van VWS inspanningen geleverd om te komen tot een nieuw Samenwerkingsverband Richtlijnontwikkeling Infectiepreventie (SRI). Tot dit verband paraat is voor het actualiseren van de bestaande en het ontwikkelen van nieuwe standaarden, vigeren de WIP-richtlijnen.

Ga direct naar WIP-richtlijnen op RIVM.nl

DISCLAIMER RIVM.NL
De WIP gebruikt nog steeds de RIVM-website om gepubliceerde WIP-richtlijnen, alsook andere documenten die door de WIP zijn opgesteld met u te delen. U dient na te gaan of richtlijnen nog up-to-date zijn. Dit betekent dat behoudens de disclaimer die is vermeld op de WIP-richtlijnen waarvan de geplande revisiedatum al is verlopen, ook andere WIP-richtlijnen mogelijk op onderdelen niet meer up-to-date zullen zijn, of dat op afzienbare termijn zullen worden. Het is onbekend of de IGJ de WIP-richtlijnen blijft gebruiken in haar toetsingskader. Deze website wordt niet meer onderhouden en contact met de WIP is niet meer mogelijk.

MRSA-net is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen de Universiteit Twente, Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek, Universitätsklinikum Münster en het Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst. Samen richten zij zich op preventie en bestrijding van MRSA in de Euregio Twente/Münsterland.

Ga direct naar MRSAnet

Hygiënisch werken hoort bij goede, professionele zorg voor kwetsbare mensen.
Maar in de dagelijkse praktijk is ‘schoon werken’ misschien niet altijd even vanzelfsprekend. Resistentiepreventie – tot stand gekomen door een samenwerking tussen Actiz, ministerie VWS, Verenso, Vilans, V&VN, Zorg voor Beter en de VHIG – helpt professionals met richtlijnen, voorlichtingsvideo’s, enz.

Ga direct naar resistentiepreventie.nl

Publiek ZIPnet is een website over Hygiëne & Infectiepreventie in verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg. Publiek ZIPnet bevat protocollen, checklisten en beleid, gebaseerd op de landelijk WIP-richtlijnen. Naast algemene hygiëneprotocollen biedt publiek ZIPnet praktische informatie over hygiënemaatregelen bij cliënten met een infectie of multiresistente bacteriën. Het onderhoud van publiek ZIPnet ligt in handen van stichting ZIPnet en Regiegroep.

Ga direct naar Publiek ZIPnet

Informatie over ouderenzorg is vaak versnipperd over verschillende websites en publicaties. Op het kennisplein Zorg voor Beter is deze kennis gebundeld, met betrouwbare en actuele informatie die zorgwerkers in de praktijk kunnen gebruiken om de ouderenzorg en zorg aan chronisch zieken te verbeteren.

Ga direct naar Zorg voor Beter