Richtlijnen

Verschillende protocollen, checklisten, landelijke richtlijnen en andere praktische handreikingen zijn beschikbaar over specifieke infectieziekten of multiresistente bacteriën en ook voor specifieke doelgroepen. Op deze pagina een overzicht met verwijzingen naar verschillende richtlijnbronnen.

Zorgwerkers hebben een grote verantwoordelijkheid in het voorkomen van besmetting met en verspreiding van ziekmakende micro-organismen. Dit staat en valt met alertheid en het nemen van de juiste maatregelen om de kans op besmetting en verspreiding zo klein mogelijk te maken.

De VHIG is als een van de moederverenigingen van de voormalige Werkgroep Infectie Preventie (WIP) verantwoordelijk geweest voor het opstellen van de professionele standaarden die de basis vormden voor het inrichten van infectiepreventie in zorginstellingen.

Sinds de opheffing van de WIP zijn op aangeven van het ministerie van VWS inspanningen geleverd om te komen tot een nieuw Samenwerkingsverband Richtlijnontwikkeling Infectiepreventie (SRI). Tot dit verband paraat is voor het actualiseren van de bestaande en het ontwikkelen van nieuwe standaarden, vigeren de WIP-richtlijnen.

Ga direct naar WIP-richtlijnen op RIVM.nl

DISCLAIMER RIVM.NL
De WIP gebruikt nog steeds de RIVM-website om gepubliceerde WIP-richtlijnen, alsook andere documenten die door de WIP zijn opgesteld met u te delen. U dient na te gaan of richtlijnen nog up-to-date zijn. Dit betekent dat behoudens de disclaimer die is vermeld op de WIP-richtlijnen waarvan de geplande revisiedatum al is verlopen, ook andere WIP-richtlijnen mogelijk op onderdelen niet meer up-to-date zullen zijn.

Op de Richtlijnendatabase van de Federatie van Medisch Specialisten zijn medische richtlijnen voor de tweede lijn te vinden.

Het dagelijks beheer wordt uitgevoerd door het Kennisinstituut van de Federatie.
Het Kennisinstituut heeft expertise in de ontwikkeling en toepassing van kwaliteitsinstrumenten, zoals richtlijnen, indicatoren, kwaliteitsvisitatie, Iiteratuurreviews en kwaliteitsbeleid.

Ga direct naar de Richtlijnendatabase

 

Ook de ontwikkelingen op het gebied van infectiepreventie worden door het kennisinstituut nauw in de gaten gehouden:

Leidraad Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting vanwege SARS-CoV-2 Leidraad Medische procedures die een infectieuze aerosol genereren met SARS-CoV-2 Leidraad IP maatregelen voor de ziekenhuiszorg van COVID-19 (verdachte) patiënten Update leidraad Testbeleid en inzet zorgmedewerkers ziekenhuis

De LCI-richtlijnen zijn primair gericht op preventie en bestrijding in de publieke gezondheid. Het vaststellen van een infectieziekte betekent altijd dat er ergens een bron is, waaraan mogelijk meerdere mensen zijn blootgesteld, en soms dat de zieke ook weer verspreiding naar anderen veroorzaakt. Een snelle en adequate reactie met effectieve maatregelen is vereist. Omdat de mogelijke maatregelen legio zijn, en iedere situatie anders is, helpen richtlijnen om snel een zinvolle actie te ondernemen.

De richtlijnen zijn bedoeld als ondersteuning voor de dagelijkse GGD-praktijk. In een richtlijn staan alle aspecten van een infectieziekte beschreven, zoals epidemiologie, onderzoek, preventie en bestrijding. Diverse deskundigen en meelezers uit verschillende disciplines geven in verschillende beoordelingsrondes hun commentaar op de conceptversies van de richtlijn.

Ga direct naar LCI

Hygiënisch werken hoort bij goede, professionele zorg voor kwetsbare mensen.
Maar in de dagelijkse praktijk is ‘schoon werken’ misschien niet altijd even vanzelfsprekend. Resistentiepreventie – tot stand gekomen door een samenwerking tussen Actiz, ministerie VWS, Verenso, Vilans, V&VN, Zorg voor Beter en de VHIG – helpt professionals met richtlijnen, voorlichtingsvideo’s, enz.

Ga direct naar resistentiepreventie.nl

Publiek ZIPnet is een website over Hygiëne & Infectiepreventie in verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg. Publiek ZIPnet bevat protocollen, checklisten en beleid, gebaseerd op de landelijk WIP-richtlijnen. Naast algemene hygiëneprotocollen biedt publiek ZIPnet praktische informatie over hygiënemaatregelen bij cliënten met een infectie of multiresistente bacteriën. Het onderhoud van publiek ZIPnet ligt in handen van stichting ZIPnet en Regiegroep.

Ga voor specifieke informatie over verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg naar het gelijknamige dossier.

Ga direct naar Publiek ZIPnet

MRSA-net is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen de Universiteit Twente, Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek, Universitätsklinikum Münster en het Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst. Samen richten zij zich op preventie en bestrijding van MRSA in de Euregio Twente/Münsterland.

Ga direct naar MRSA-net

KWALITEITSZORG

Kwaliteitszorg is een begrip dat inmiddels gemeengoed geworden is binnen de gezondheidssector. Het kwaliteitsstreven vertaalt zich binnen de diverse gezondheidsinstellingen in een verbeterde patiëntenzorg, een intensieve betrokkenheid bij (beroeps)opleidingen en de uitvoering van hoogstaand (wetenschappelijk) onderzoek. De maatschappelijke behoefte om deze kwaliteitsborging toets- en aantoonbaar te maken heeft geleid tot een diversiteit aan normen, richtlijnen en interpretatiedocumenten. Geen van deze documenten spitst zich echter afdoende toe op het vakgebied Infectiepreventie.

VHIG & NVMM

Samen met de NVMM (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie) heeft de VHIG een visitatiesysteem opgezet met een zelf ontwikkelde kwaliteitsnorm als toetsingskader, de Kwaliteitsrichtlijn voor Infectiepreventie in Ziekenhuizen (KRIZ). De eerste versie is in 2008 opgesteld. In datzelfde jaar is tevens een norm- en visitatiecommissie aangesteld. In 2012 is een tweede versie ontwikkeld.

RICHTLIJN EN VISITATIE

De KRIZ richt zich uitdrukkelijk op de kwaliteit van werk van de afdeling Infectiepreventie en niet het ziekenhuis als geheel. Hoewel bij een visitatie ook gekeken wordt naar de raakvlakken op organisatieniveau (denk aan de rol van de afdeling infectiepreventie in de Infectiecommissie, bij outbreakmanagement en in advisering van de Raad van Bestuur), is de hoofdzakelijke insteek het beoordelen van het functioneren van de afdeling Infectiepreventie zelf.

De meest actuele richtlijn is KRIZ-norm 3.1.

NORMCOMMISSIE

In 2017 is door VHIG en NVMM besloten de norm- en visitatiecommissie voort te laten gaan als alleen een normcommissie. Deze normcommissie heeft als doel:

  • het beheren, updaten en optimaliseren/reviseren van de KRIZ-norm;
  • het in kaart brengen en evalueren van de verschillen en overeenkomsten tussen de KRIZ en andere infectiepreventienormen;
  • het in overleg treden met diverse andere normerings-/visitatie-/accreditatie-entiteiten om tot een eenduidige invulling van infectiepreventienormen in Nederland te komen.

DOCUMENTATIE

Inhoudelijke KRIZ-documentatie is te vinden in de VHI-theek van het ledenportaal.

SFERD heeft tot doel om bestaande richtlijnen met betrekking op scopenreiniging en -desinfectie (WIP, NEN en ISO) samen te voegen tot een voor het totale werkveld toegankelijke praktijkstandaard, het kwaliteitshandboek reiniging en desinfectie flexibele endoscopen. Deze praktijkstandaard wordt door NIAZ, HKZ en IGJ gezien als gouden standaard. Het kwaliteitshandboek heeft een dynamisch karakter en wordt na elke geplande evaluatie door de SFERD aangepast tot een nieuwe verbeterde versie (PDCA-cyclus).

Bron: SFERD.nl

Informatie afkomstig van de SFERD-stuurgroep is te vinden in de VHI-theek van het ledenportaal.