Infectieziekten

Een infectieziekte is een ziekte die wordt veroorzaakt door een pathogeen, een micro-organismen zoals een bacterie, een virus, een schimmel, of een afwijkend eiwit (prion).

BESMETTELIJKE, OVERDRAAGBARE ZIEKTE

Een individu kan een infectieziekte oplopen door bijvoorbeeld inname van besmette voedingsmiddelen, de inademing van besmette lucht, door vectoren zoals geïnfecteerde insecten of door direct contact of indirect contact (hoesten, niezen, lichaamsvloeistoffen of aangeraakte voorwerpen) met een reeds geïnfecteerd individu.

Infectieziekten worden onderverdeeld naar de weg waarlangs ze worden overgebracht (bijvoorbeeld geslachtsziekten) of naar het orgaansysteem dat ze aantasten (bijvoorbeeld luchtweginfecties).

Infectieziekten bij de mens die (mede) door besmette dieren worden overgedragen worden zoönose genoemd.

MELDINGSPLICHTIGE INFECTIEZIEKTEN

De meldingsplicht is geregeld in de Wet publieke gezondheid en schrijft voor dat artsen en medisch microbiologische laboratoria bepaalde infectieziekten melden aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ).

Welke infectieziekten zijn meldingsplichtig?