Pijlers

De VHIG is de beroepsvereniging voor deskundigen infectiepreventie werkzaam in verschillende werkterreinen binnen de gezondheidszorg, waaronder ziekenhuizen, verpleeg- & verzorgingshuizen, privéklinieken en de publieke gezondheidszorg.

Door op zoek te gaan naar optimale krachtenbundeling tussen de verschillende stromingen binnen infectiepreventie en door strategische samenwerkingen aan te gaan met naaste partijen in haar speelveld, kan de VHIG een vuist maken om de omgeving te beïnvloeden en gezamenlijke doelen te bereiken.

PIJLER VO 

De pijler VHIG & de omgeving (VO) ondersteunt het bestuur bij het realiseren van het meerjarenbeleidsplan gericht op de omgeving. Zij doet dit door het bestuur te adviseren op het gebied van deze thema’s.

Vaste activiteiten van de pijler zijn onder meer:

  • Uitdragen van informatie over het beroep van en de opleiding tot deskundige IP;
  • Uitdragen van informatie over de vereniging;
  • Leveren van inhoudelijke expertise t.b.v. de ontwikkeling van preventierichtlijnen;
  • Toezicht op de landelijke richtlijnontwikkeling.

 

PIJLER VDI 

De aandachtsgebieden van de pijler zijn verdeeld over een aantal commissies of werkgroepen en bestaan onder andere uit ontwikkelings- en beheerswerkzaamheden ten behoeve van het beroepsprofiel, de bekwaamheid (accreditatie), de opleiding (CZO) en de werkplek (KRIZ) van de deskundige infectiepreventie. Daarnaast heeft de pijler een adviserende rol bij de landelijke bepaling van DI-capaciteit in de Nederlandse gezondheidszorg.

Als beroepsvereniging behartigt de VHIG de belangen van haar leden, individuele beroepsbeoefenaars in het werkveld van infectiepreventie. De uitvoering van de werkzaamheden bedoeld om de leden zo zorgvuldig mogelijk te ondersteunen het individuele kennis- en kwaliteitsniveau op peil te houden en zich te blijven ontwikkelen, heeft het VHIG-bestuur gedelegeerd aan pijler VHIG & deskundige infectiepreventie (VDI).

 

Aandachtsgebieden VDI