Commissies

De VHIG is de beroepsvereniging voor deskundigen infectiepreventie werkzaam in verschillende werkterreinen binnen de gezondheidszorg, waaronder ziekenhuizen, verpleeg- & verzorgingshuizen, privéklinieken en de publieke gezondheidszorg.

CZO-Commissie

Het College Zorgopleidingen (CZO) stelt kaders voor en houdt toezicht op de kwaliteit van zorgopleidingen, waaronder de opleiding tot deskundige infectiepreventie. Een landelijke CZO-erkenning geeft patiënten en cliënten, zorgverleners en werkgevers het vertrouwen dat de kwaliteit van de zorg gewaarborgd is. 

Kaders vormen de basis voor het toezicht dat het CZO houdt op de kwaliteit van de zorgopleidingen. Het CZO stelt landelijke opleidingseisen op voor CZO-opleidingen en -leerroutes. Deze eisen zijn voor de kernleerroute deskundige infectiepreventie opgesteld door vertegenwoordigers van onder meer NVMM, VHIG, NFU, NVZ en de opleidingsinstituten.

Deze kernleerroute is natuurlijk gebaseerd op de Entrustabel Professional Activities (EPA’s) voor de deskundige infectiepreventie  die wij als beroepsgroep in december 2022 hebben vastgesteld.

Zorgorganisaties en opleidingsinstituten moeten door het CZO worden erkend om CZO-opleidingen aan te mogen bieden. Door middel van erkenningsaanvragen en audits houdt het CZO toezicht op de kwaliteit van de CZO-opleidingen in erkende organisaties. Dit wordt ook uitgevoerd door vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen, NFU, NVZ en de opleidingsinstituten.

Meer informatie is te vinden op https://www.czo.nl/

Zittend commissie-leden:

KRIZ-Commissie 

De KRIZ-commissie is een gezamenlijk initiatief van de VHIG en de NVMM.

De commissie heeft tot doel:

 • het beheren, updaten, optimaliseren of reviseren van de KRIZ als landelijke richtlijn infectiepreventie voor ziekenhuizen
 • het in kaart brengen en evalueren van de verschillen en overeenkomsten tussen de KRIZ en andere infectiepreventienormen en -richtlijnen
 • het in overleg treden met de diverse normerings-, visitatie- en accreditatie-organen om te komen tot een eenduidige invulling van infectiepreventienormen in Nederland
 • het uitbreiden naar andere zorginstellingen dan ziekenhuizen (met KRIZ als Kwaliteitsrichtlijn Infectiepreventie in Zorginstellingen)

Meer informatie over de KRIZ is te vinden op de pagina Richtlijnen

Zittend commissie-leden VHIG:

Werkgroep accreditatie

Om toezicht te houden op het accreditatie- en (her)registratiebeleid van de VHIG is in 2001 de accreditatiecommissie opgericht. Deze commissie wikkelt haar taken volgens het reglement Kwaliteitsregister af en adviseert bij afwijking van het reglement het bestuur over wel of niet herregistreren van de deskundige infectiepreventie. 

Inmiddels worden deze taken door de werkgroep Accreditatie uitgevoerd en vanuit de pijler VDI gecoördineerd door Corry Hattink-Malipaard en Inge de Goeij.
Dit zijn de volgende taken:

 • Wegen en toekennen van punten aan nieuwe scholingsactiviteiten.
 • Publiceren van een actueel overzicht van geaccrediteerde scholingsactiviteiten.
 • Beoordelen van de verzoeken tot inschrijving in het kwaliteitsregister.
 • Beoordelen van de 5-jaars portfolio’s met gevolgde scholingen van de VHIG leden die voor herregistratie in aanmerking komen.

Op de pagina Scholing is meer informatie te vinden over de accreditatie.

 

Werkgroep communicatie

Bestaande uit Tineke Emans, Nicole Kiefte, Simone Krooshof, Ilse Runhart en Ilse Hazelhorst

Doelstellingen zijn:

 • Het promoten van het beroep van deskundige infectiepreventie (laten zien wat we doen, dmvoa interviews en blogs).​
 • Profileren van VHIG​ bij opleidingen, in de (sociale) media zoals de website
 • Actief reageren op onderwerpen tav infectiepreventie in de media.​

Werkgroep capaciteitsorgaan

Door de COVID-19 epidemie is er zeer veel extra aandacht gekomen voor infectiepreventie. De deskundige infectiepreventie speelt een grote rol bij het ontwikkelen en implementeren van infectiepreventiebeleid. Door alsmaar toenemende globalisatie, met meer reisbewegingen en migratie, neemt de kans op mondiale uitbraken van nieuwe virusvarianten toe. Daarnaast blijft ook de antibioticaresistentie toenemen, wat wordt verergert door onzorgvuldig antibioticagebruik, ook in het buitenland. De vraag naar de expertise van de deskundige infectiepreventie zal hierdoor ook blijven groeien. Daarnaast wordt infectiepreventie steeds belangrijker in de gehele gezondheidszorg. Daardoor ontstaat er ook vraag naar deskundigen infectiepreventie bij onder andere tandartsenpraktijken, kinderdagverblijven en huisartsen. Daarnaast ontstaat er steeds meer transmurale samenwerking in de zorg, waarbij kwaliteitseisen worden gelijkgetrokken. Onder andere ziekenhuizen, de GGD, verzorgings- en verpleeghuizen werken meer samen om de verspreiding van moeilijk te bestrijden infecties en micro-organismen te voorkomen. De vraag naar deskundigen infectiepreventie zal hierdoor ook toenemen. Deskundigen infectiepreventie zullen steeds vaker buiten de ziekenhuizen worden opgeleid, al zal dat vanwege de brede kennis die opgedaan moet worden vaak in samenwerking met de ziekenhuizen gebeuren. De zorg wordt daarnaast steeds complexer en specialistischer. Ook de groeiende inzet van complexere technologie vergroot de benodigde inzet voor infectiepreventie. Een en ander vereist nog meer dan voorheen het bijhouden van de meest recente vakliteratuur en wetenschappelijke ontwikkelingen in relatie tot antibioticabeleid of nieuwe virussen. Daarnaast komen er nieuwe richtlijnen van de nieuw opgerichte Samenwerking Richtlijnen Infectiepreventie. Hierdoor zal de vraag naar deskundigen infectiepreventie licht toenemen. De deskundigen infectiepreventie worden, deels gedwongen door de huidige tekorten, steeds meer geconsulteerd en ook specialistisch, waardoor een deel van hun taken worden overgenomen door verpleegkundigen met aandachtsgebied infectiepreventie. Al met al stijgt de vraag naar deskundigen infectiepreventie zeer sterk.

Demografisch gezien stijgt de behoefte aan deskundigen infectiepreventie de komende jaren met 1,1%. Dit is 0,3 procentpunt hoger dan bij de vorige raming. De impact van COVID-19 op deskundigen infectiepreventie is nog niet vast te stellen. Gelet op ook de bovengemiddelde vacaturegraad en relatief hoge vergrijzing van de beroepsgroep, ligt de voorkeur bij het volgen van het advies volgens het expertscenario.

(bron Capaciteitsplan 2020-2023 Deelrapport 8 FZO-beroepen & Ambulanceverpleegkundigen)

De werkgroep Capaciteitsorgaan peilt jaarlijks hoeveel studenten in opleiding zijn, aantal afgestudeerden en de uitstroom van zowel studenten als uit het beroepenveld zelf.

Zij geven de demografische cijfers vorm door de input uit het land op te halen.

Werkgroep Richtlijnloket

Binnen de VHIG is, als onderdeel van de pijler VHIG en de omgeving (VO), het richtlijnenloket ingericht. Hier komen verzoeken binnen om mee te werken aan het ontwikkelen van een richtlijn zoals bijvoorbeeld vanuit het SRI. Daarnaast komen er verzoeken van diverse beroepsverenigingen binnen om de inhoud van al ontwikkelde richtlijnen te beoordelen dan wel te accorderen. Op het moment dat de VHIG  akkoord gaat met de inhoud wordt dit bij de betreffende richtlijn benoemd. Om een en ander goed te stroomlijnen is deze procedure opgesteld.

Leden Pijler VO en Richtlijnenloket

Rol                         Naam                                                                                   emailadres

Voorzitter:          Gerda Lelieveld                                                               gerda.lelieveld@vhig.nl

Secretaris:          Aleida Kuipers                                                                  aleida.kuipers@vhig.nl

Overige leden:  Maaike Schonewille – Meulenbelt                                    Maaike.schonewille@vhig.nl

Simone Abma – Blatter                                                simone.abma@vhig.nl

De aandachtsgebieden van de pijler VDI zijn verdeeld over een aantal commissies of werkgroepen en bestaan onder andere uit ontwikkelings- en beheerswerkzaamheden ten behoeve van het beroepsprofiel, de bekwaamheid (accreditatie), de opleiding (CZO) en de werkplek (KRIZ) van de deskundige infectiepreventie. Daarnaast heeft de pijler een adviserende rol bij de landelijke bepaling van DI-capaciteit in de Nederlandse gezondheidszorg.

Organogram VHIG

Werkgroep implementatie EPA’s

In opdracht van de NFU, NVZ heeft CZO Flex Level – samen met de zorg- en opleidingsinstellingen – een nieuw opleidingsstelsel van flexibele en vernieuwende (vervolg)opleiding en leerroutes ontwikkeld. Opleidingen komen op maat, op het goede moment, in de juiste omvang en met de gewenste inhoud ter beschikking.

Flexibele opleidingen en leerroutes zijn gebaseerd op Entrustabel Professional Activities (EPA’s).  EPA’s zijn de belangrijkste leereenheden van de beroepsactiviteiten en daarmee bouwstenen van flexibele opleidingen en leerroutes.

In december 2022 zijn de EPA’s voor de opleiding tot deskundige infectiepreventie

vastgesteld. Deze EPA’s zijn opgesteld door vertegenwoordigers van beide theorie-aanbieders en de verschillende zorginstellingen; ziekenhuizen, GGD en VVT.

EPA’s geven handvatten voor het leren en begeleiden op de werkplek. Ze maken studenten en begeleiders duidelijk in welke professionele activiteiten een student bekwaam moet worden en welke kennis, vaardigheden en gedrag daarvoor nodig zijn. CZO Flex Level heeft richtlijnen voor een EPA-gerichte toets- en begeleidingssystematiek gegeven. Naast toetsing per EPA vindt een gesprekscyclus plaats waarin de ontwikkeling van de student wordt besproken. Voor meer informatie zie Toolbox – CZO Flex Level en Begeleiden, toetsen en bekwaam verklaren – CZO Flex Level.

In het landelijk platform zijn voornamelijk collega deskundigen infectiepreventie uit de ziekenhuizen, de GGD-en en enkele uit de VVT-sector vertegenwoordigd om afstemming te zoeken met betrekking tot de implementatie.

We informeren elkaar over de veranderingen bij de theoretische opleiding en hoe je de praktische opleiding zelf kunt vormgeven, maar wel met hulp van experts om je heen. Denk hierbij aan je collega werkbegeleiders in je regio (VHIG/ samenwerkingsverbanden etc), maar ook de onderwijskundigen in je organisatie.

Wil je meer informatie dan kun je die ook krijgen bij:

 • Lenny ten Horn-van Kreij ten.horn@vhig.nl, voorzitter Pijler VDI, lid CZO
 • Heidy Koene, werkzaam in een ziekenhuis
 • Miriam Mes werkzaam als zelfstandige
 • Gera Clarkson-de Jong werkzaam in de Publieke gezondheidszorg

Tabblad VHIG en DI (VDI)

De aandachtsgebieden van de pijler zijn verdeeld over een aantal commissies of werkgroepen en bestaan onder andere uit ontwikkelings- en beheerswerkzaamheden ten behoeve van het beroepsprofiel, de bekwaamheid (accreditatie), de opleiding (CZO) en de werkplek (KRIZ) van de deskundige infectiepreventie. Daarnaast heeft de pijler een adviserende rol bij de landelijke bepaling van DI-capaciteit in de Nederlandse gezondheidszorg.