Structuur

De VHIG is een vereniging voor de leden door de leden. De leden hebben de mogelijkheid op verschillende niveaus mee te denken, te praten en te beslissen over alle zaken die de beroepsgroep aangaan. Leden die zich actief willen inzetten voor de vereniging vinden hun plek in verschillende commissies.

DE LEDEN

De Algemene Ledenvergadering (ALV) als orgaan wordt gevormd door alle leden. Zij hebben de hoogste zeggenschap binnen de vereniging. De ALV als vergadering wordt minimaal één keer per jaar gehouden. Maar er kunnen gedurende het jaar naar gelang de behoefte ook extra ledenvergaderingen worden gehouden.

Aan ledenvergaderingen gerelateerde informatie is te vinden in de VHI-theek van het ledenportaal.

 

HET BESTUUR

Elke bestuurder is naast algemeen bestuurslid tevens portefeuillehouder van een specifiek aandachtsveld. Op die manier is het totaal aan aandachtsvelden onderverdeeld in de volgende 6 portefeuilles:

Informatie afkomstig van het bestuur is te vinden in de VHI-theek van het ledenportaal.
Het bestuur is te benaderen via het mailadres bestuur@vhig.nl

DE COMMISSIES

Twee pijlers richten zich specifiek op enerzijds de kwaliteitsborging, kennisdeling en belangenbehartiging van de individuele beroepsbeoefenaar en anderzijds de positie van infectiepreventie en de VHIG in het zorglandschap.

Bij die pijlers zijn structureel danwel tijdelijk werkgroepen, expertgroepen of taskforces ondergebracht. Leden die gespecialiseerd zijn of belangstelling hebben voor een bepaald onderwerp kunnen daarbij aansluiten.

Tot slot organiseert een congrescommissie tenminste eens per jaar een VHIG-congres.

ONDERSTEUNING

Verenigingsbureau (secretariële & financiële administratie) | HBB
Verenigingsmanagement (bestuurs- & beleidsadvies) | HBB