Vereniging

De VHIG is de beroepsvereniging voor deskundigen infectiepreventie werkzaam in verschillende werkterreinen binnen de gezondheidszorg, waaronder ziekenhuizen, verpleeg- & verzorgingshuizen, privéklinieken en de publieke gezondheidszorg.

BEROEPSVERENIGING

De VHIG houdt zich continu bezig met ontwikkeling. De ontwikkeling van de beroepsbeoefenaar maar ook de ontwikkeling van het vak infectiepreventie. Verbinden staat daarbij centraal. Onze leden verbinden we met elkaar door het bieden van een platform voor kennisdeling.

En met onze omstanders zoeken we verbinding om samen bij te dragen aan de professionalisering van de wijze waarop overdracht van micro-organismen kan worden voorkomen en bestreden.

Door trends als…

  • De toename van bijzonder resistente micro-organismen en de verscherpte focus op ‘integrale veiligheid’ voor de cliënt als gevolg daarvan.
  • Het begrip ketenzorg en het mede daardoor veranderende takenpakket van de DI.
  • Toenemende werkdruk.
  • Maar ook de potentiële lastenverlichting door technologische ontwikkelingen.
  • Etc.

… verandert ons landschap.

Daarom is het van belang dat we onze onafhankelijke positie – zowel die van de DI als die van de vereniging – blijven borgen. De VHIG is het gezicht van infectiepreventie en daarmee de woordvoerder van de beroepsgroep. Wij dragen – zo min mogelijk beïnvloed door externe impulsen – de verenigingsstandpunten uit.

 

WORD LID

Ben je als deskundige infectiepreventie werkzaam in de intra- of extramurale zorg, word dan lid van de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG). De VHIG streeft kwaliteitsborging van de beroepsuitoefening van haar leden na. Haar kwaliteitsregister is opgesteld op basis van vastgestelde criteria betreffende kennis- en vaardigheids-niveau. Iedere professional dient zich eens per vijf jaar te herregistreren.

Word hier lid