Pijler VDI

De pijler VHIG & deskundige infectiepreventie (VDI) bestaat uit de vaste vertegenwoordigers van de verschillende onderliggende commissies en werkgroepen. Naar gelang de behoefte kunnen ook andere collega’s uit het land – bijvoorbeeld vanwege specifieke expertise of affiniteit met een bepaald onderwerp – worden betrokken bij een commissie of werkgroep.

 

Om toezicht te houden op het accreditatie- en (her)registratiebeleid van de VHIG is in 2001 de accreditatiecommissie opgericht. Deze commissie wikkelt haar taken volgens het reglement Kwaliteitsregister af en adviseert bij afwijking van het reglement het bestuur over wel of niet herregistreren van de deskundige infectiepreventie. 

Inmiddels worden deze taken door de werkgroep Accreditatie uitgevoerd en vanuit de pijler VDI gecoördineerd door Corry Hattink-Malipaard en Inge de Goeij.
Dit zijn de volgende taken:

  • Wegen en toekennen van punten aan nieuwe scholingsactiviteiten.
  • Publiceren van een actueel overzicht van geaccrediteerde scholingsactiviteiten.
  • Beoordelen van de verzoeken tot inschrijving in het kwaliteitsregister.
  • Beoordelen van de 5-jaars portfolio’s met gevolgde scholingen van de VHIG leden die voor herregistratie in aanmerking komen.

Op de pagina Scholing is meer informatie te vinden over de accreditatie.

Het College Zorg Opleidingen (CZO) bewaakt de kwaliteit van een dertigtal zorgopleidingen, waaronder de opleiding tot deskundige infectiepreventie. Er is een opleidingscommissie gevormd waarin vertegenwoordigers van onder meer NVMM, VHIG, NFU, NVZ en de opleidingsinstituten zitting hebben. Deze commissie vormt een belangrijke schakel in de landelijke kwaliteitsbewaking en -verbetering. De leden van de CZO-commissie hebben het ontwikkelen van landelijke opleidingseisen, het beoordelen van erkenningsaanvragen en het deelnemen aan auditpanels tot taak.

Meer informatie is te vinden op https://www.czo.nl/

Samen met zorg- en opleidingsinstellingen vernieuwt CZO Flex Level CZO-erkende opleidingen, waaronder de opleiding tot deskundige infectiepreventie. Alle opleidingen worden moementeel ondergebracht in een samenhangend en flexibel stelsel.

Meer informatie over Flex level is te vinden op https://www.czoflexlevel.nl/

Zittend commissie-leden VHIG:

De KRIZ-commissie is een gezamenlijk initiatief van de VHIG en de NVMM.

De commissie heeft tot doel:

  • het beheren, updaten, optimaliseren of reviseren van de KRIZ als landelijke richtlijn infectiepreventie voor ziekenhuizen
  • het in kaart brengen en evalueren van de verschillen en overeenkomsten tussen de KRIZ en andere infectiepreventienormen en -richtlijnen
  • het in overleg treden met de diverse normerings-, visitatie- en accreditatie-organen om te komen tot een eenduidige invulling van infectiepreventienormen in Nederland
  • het uitbreiden naar andere zorginstellingen dan ziekenhuizen (met KRIZ als Kwaliteitsrichtlijn Infectiepreventie in Zorginstellingen)

Meer informatie over de KRIZ is te vinden op de pagina Richtlijnen

Zittend commissie-leden VHIG: