Carrière

Een deskundige infectiepreventie (DI) ontwikkelt, implementeert, monitort en evalueert binnen een zorginstelling het infectiepreventiebeleid. De werkzaamheden lopen uiteen van het registreren, analyseren en rapporteren van (ziekenhuis)infecties tot het signaleren van infectierisico’s en het begeleiden van outbreak management.

Doel van de functie
Waar de arts-microbioloog medisch-inhoudelijk verantwoordelijk is voor de behandeling van infectieziekten op patiëntniveau, daar is de DI vakinhoudelijk verantwoordelijk voor de bestrijding van infectieziekten op integraal, op instellings- en op patiëntgroepniveau.

Resultaatgebieden

  1. Infectiepreventiebeleid
  2. Bewustzijns-/bekwaamheidsbevordering zorgmanagers en -medewerkers
  3. Toetsing op naleving IP beleid
  4. Risico management
  5. Opsporing, registratie en analyse van zorginfecties
  6. Outbreak management

Functie-eisen
Een DI heeft een breed kennisveld en beschikt over competenties in (gedrags)verandermanagement, communicatie, onderwijskunde, organisatie- en crisismanagement. Het bevorderen van de veiligheid en kwaliteit van zorg voor de patiënt behoeft multidisciplinair samenwerken. Er moet nauw worden samengewerkt met collega-deskundigen infectiepreventie en met arts-microbiologen. Daarnaast neemt de DI deel aan werkgroepen, commissies en projecten en geeft scholing, adviezen en voorlichting aan diverse disciplines binnen de instelling.

Er is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor het beroep deskundige infectiepreventie, omdat er ook meer aandacht is gekomen voor een goed infectiepreventiebeleid. Door uiteenlopende omgevingsfactoren wordt het risico op het ontstaan van ziekenhuisinfecties groter.

Die factoren betreffen nieuwe medische technologieën, de vergrijzing, maar ook de verdergaande globalisering waardoor we met een groeiend aantal (vreemde) infectieziekten te maken hebben. Denk hierbij vooral ook aan de antibioticaresistentie problematiek. Wereldwijd worden steeds meer bacteriën ongevoelig voor antibiotica. Infecties zijn hierdoor steeds minder eenvoudig te bestrijden en vormen een steeds grotere bedreiging. Daarnaast wordt zorgverlening door de transitie in de gezondheidszorg steeds meer door verschillende zorgaanbieders geleverd, waardoor de kans op verspreiding van een ziekmakend micro-organisme – ook buiten de muren van een instelling – groter wordt.

Kortom, er is dringend behoefte aan deskundigen infectiepreventie. En die behoefte zal naar verwachting de komende jaren alleen maar stijgen.