Over VHIG

De VHIG is de beroepsvereniging voor deskundigen infectiepreventie werkzaam in verschillende werkterreinen binnen de gezondheidszorg, waaronder ziekenhuizen, verpleeg- & verzorgingshuizen, privéklinieken en de publieke gezondheidszorg.

Beroepsvereniging

De VHIG houdt zich continu bezig met ontwikkeling. De ontwikkeling van de beroepsbeoefenaar maar ook de ontwikkeling van het vak infectiepreventie. Verbinden staat daarbij centraal. Onze leden verbinden we met elkaar door het bieden van een platform voor kennisdeling.

En met onze omstanders zoeken we verbinding om samen bij te dragen aan de professionalisering van de wijze waarop overdracht van micro-organismen kan worden voorkomen en bestreden.

Door trends als…

 • De toename van bijzonder resistente micro-organismen en de verscherpte focus op ‘integrale veiligheid’ voor de cliënt als gevolg daarvan.
 • Het begrip ketenzorg en het mede daardoor veranderende takenpakket van de DI.
 • Toenemende werkdruk.
 • Maar ook de potentiële lastenverlichting door technologische ontwikkelingen.
 • Etc.

… verandert ons landschap.

Daarom is het van belang dat we onze onafhankelijke positie – zowel die van de DI als die van de vereniging – blijven borgen. De VHIG is het gezicht van infectiepreventie en daarmee de woordvoerder van de beroepsgroep. Wij dragen – zo min mogelijk beïnvloed door externe impulsen – de verenigingsstandpunten uit.

Ben je als deskundige infectiepreventie werkzaam in de intra- of extramurale zorg, word dan lid van de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG). De VHIG streeft kwaliteitsborging van de beroepsuitoefening van haar leden na. Haar kwaliteitsregister is opgesteld op basis van vastgestelde criteria betreffende kennis- en vaardigheids-niveau. Iedere professional dient zich eens per vijf jaar te herregistreren.

Word hier lid

De VHIG is een vereniging voor de leden door de leden. De leden hebben de mogelijkheid op verschillende niveaus mee te denken, te praten en te beslissen over alle zaken die de beroepsgroep aangaan. Leden die zich actief willen inzetten voor de vereniging vinden hun plek in verschillende commissies.

De leden

De Algemene Ledenvergadering (ALV) als orgaan wordt gevormd door alle leden. Zij hebben de hoogste zeggenschap binnen de vereniging. De ALV als vergadering wordt minimaal één keer per jaar gehouden. Maar er kunnen gedurende het jaar naar gelang de behoefte ook extra ledenvergaderingen worden gehouden.

Aan ledenvergaderingen gerelateerde informatie is te vinden in de VHI-theek van het ledenportaal.

Het bestuur

Elke bestuurder is naast algemeen bestuurslid tevens portefeuillehouder van een specifiek aandachtsveld. Op die manier is het totaal aan aandachtsvelden onderverdeeld in de volgende 6 portefeuilles:

Informatie afkomstig van het bestuur is te vinden in de VHI-theek van het ledenportaal.
Het bestuur is te benaderen via het mailadres bestuur@vhig.nl

De commissies

Twee pijlers richten zich specifiek op enerzijds de kwaliteitsborging, kennisdeling en belangenbehartiging van de individuele beroepsbeoefenaar en anderzijds de positie van infectiepreventie en de VHIG in het zorglandschap.

Bij die pijlers zijn structureel danwel tijdelijk werkgroepen, expertgroepen of taskforces ondergebracht. Leden die gespecialiseerd zijn of belangstelling hebben voor een bepaald onderwerp kunnen daarbij aansluiten.

Tot slot organiseert een congrescommissie tenminste eens per jaar een VHIG-congres.

Ondersteuning

Verenigingsbureau (secretariële & financiële administratie) | HBB
Verenigingsmanagement (bestuurs- & beleidsadvies) | HBB

Regio’s

Alle leden van de VHIG zijn automatisch lid van de VHIG-regio waarin zij werkzaam zijn. Nederland is opgedeeld in een elftal regio’s te weten Amsterdam, Brabant, Leiden, Limburg, Midden, Midden-Oost, Noord, Noord-West, Rotterdam, Twente en Zeeland.

Regioraad

Vanuit alle regio’s treden één of twee leden op als regiovertegenwoodiger in de landelijke regioraad, het adviesorgaan via welke de VHIG-leden invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de vereniging.

Regio-informatie

Informatie afkomstig van de regio’s of de regioraad is te vinden in de VHI-theek van het ledenportaal.

Door op zoek te gaan naar optimale krachtenbundeling tussen de verschillende stromingen binnen infectiepreventie en door strategische samenwerkingen aan te gaan met naaste partijen in haar speelveld, kan de VHIG een vuist maken om de omgeving te beïnvloeden en gezamenlijke doelen te bereiken.

Pijler VDO 

De pijler VHIG & de omgeving (VDO) ondersteunt het bestuur bij het realiseren van het meerjarenbeleidsplan gericht op de omgeving. Zij doet dit door het bestuur te adviseren op het gebied van deze thema’s.

Vaste activiteiten van de pijler zijn onder meer:

 • Uitdragen van informatie over het beroep van en de opleiding tot deskundige IP;
 • Uitdragen van informatie over de vereniging;
 • Leveren van inhoudelijke expertise t.b.v. de ontwikkeling van preventierichtlijnen;
 • Toezicht op de landelijke richtlijnontwikkeling.

Als beroepsvereniging behartigt de VHIG de belangen van haar leden, individuele beroepsbeoefenaars in het werkveld van infectiepreventie. De uitvoering van de werkzaamheden bedoeld om de leden zo zorgvuldig mogelijk te ondersteunen het individuele kennis- en kwaliteitsniveau op peil te houden en zich te blijven ontwikkelen, heeft het VHIG-bestuur gedelegeerd aan pijler VHIG & deskundige infectiepreventie (VDI).

Pijler VDI 

De aandachtsgebieden van de pijler zijn verdeeld over een aantal commissies of werkgroepen en bestaan onder andere uit ontwikkelings- en beheerswerkzaamheden ten behoeve van het beroepsprofiel, de bekwaamheid (accreditatie), de opleiding (CZO) en de werkplek (KRIZ) van de deskundige infectiepreventie. Daarnaast heeft de pijler een adviserende rol bij de landelijke bepaling van DI-capaciteit in de Nederlandse gezondheidszorg.

Aandachtsgebieden VDI

De Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG)

Opgericht in 1973 als beroepsvereniging voor ziekenhuishygiënisten, later deskundigen infectiepreventie genaamd.

Van elke 100 patiënten die in Nederlandse ziekenhuizen worden opgenomen krijgen er ongeveer 10 een infectie (toe te schrijven aan het verblijf of de behandeling in het ziekenhuis).

Helaas zijn infecties niet altijd te voorkomen, maar door gerichte maatregelen is het aantal infecties wel aanzienlijk te verminderen. Alle Nederlandse ziekenhuizen voeren daarom een actief beleid t.a.v. infectiepreventie. Voorheen de hygiënist, tegenwoordig de deskundige infectiepreventie geeft gestalte aan dit beleid. En inmiddels ook allang niet meer alleen in ziekenhuizen.

Het is een voortdurend anticiperen op wat er op een bepaald moment nodig is. Enerzijds leren we medisch wetenschappelijk steeds meer over oorzaak en gevolg van infecties zodat we er ook steeds beter op leren reageren. Anderzijds blijven infectierisico’s altijd verradelijk onbestendig.

Ook als vereniging moeten we voortdurend meebewegen met de ontwikkelingen op het gebied van infectiepreventie. En zodoende is al met al bijna vijftig jaar aan rijke verenigingsgeschiedenis opgebouwd.

De beeltenis van Hygieia

De grieks mythische godin van gezondheid, properheid en hygiëne is niet weg te denken uit deze verenigingsgeschiedenis. Sinds 1987 vormt zij het logo van de VHIG, sinds 2003 in de vorm zoals hieronder getoond en haar borstbeeld vormt al jaren de wisseltrofee van de Hygieia Award.

Deze website is in maart 2020 in gebruik genomen

Voor onze leden die nog een beetje verknocht zijn aan de oude website, die nog informatie uit het besloten gedeelte van de oude website willen kunnen opzoeken of die nog van het oude forum gebruik willen maken, draait de oude website nog op de achtergrond:

Eens in de twee jaar wordt binnen de vereniging de Hygieia Award uitgereikt.

De eerste uitreiking vond in 2013 plaats. Het werd daarmee de opvolger van de jarenlang door de VHIG samen met een sponsor geïnitieerde en uitgereikte Infectiepreventieprijs.

Doel van de prijs is het stimuleren van deskundigen infectiepreventie tot het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Ideeën die op een innoverende, creatieve wijze een bijdrage (kunnen) leveren aan de kwaliteitsverbetering van hygiëne en infectiepreventie. Of het nu gaat om een onderzoek, een kwaliteits- of veiligheidsproject, een scholings- of opleidingsplan, maakt niet uit.

Als het maar voldoet aan een aantal spelregels:

 1. De deelnemer is lid van de VHIG
 2. Leden van de Award commissie zijn uitgesloten van deelname
 3. De VHIG-leden én een jury geven aan in hoeverre het onderwerp vernieuwend is, relevant is, origineel is, duidelijk van aanpak is geweest, toepasbaar is, bijdraagt aan patiëntveiligheid, bijdraagt aan verbetering van de infectiepreventie, implementeerbaar is, disciplineoverstijgend is
 4. De juryprijs bedraagt €1.500, de publieksprijs €1.000. Een genomineerde kan zowel de jury- als publieksprijs ontvangen. Voorwaarde is dat de besteding van de geldprijzen een relatie heeft met infectiepreventie

Hygieia Award 2022

In de VHI-theek van het ledenportaal is meer informatie te vinden over deelname aan de komende award-uitreiking.

VHIG-congres 2023

Jaarlijks organiseert de VHIG speciaal voor leden een twee dagen durend congres.
Meer hierover is te vinden op de speciale congressite.

Op 4 en 5 oktober 2023 heeft het VHIG-congres weer plaatsgevonden, in Noordwijk. Het was een groot succes!
Dit jaar viert VHIG haar 50-jarige jubileum. Dat gaf een extra gouden tintje aan het congres.