Over VHIG

De VHIG is de beroepsvereniging voor deskundigen infectiepreventie werkzaam in verschillende werkterreinen binnen de gezondheidszorg, waaronder ziekenhuizen, verpleeg- & verzorgingshuizen, privéklinieken en de publieke gezondheidszorg.

Beroepsvereniging

De VHIG houdt zich continu bezig met ontwikkeling. De ontwikkeling van de beroepsbeoefenaar maar ook de ontwikkeling van het vak infectiepreventie. Verbinden staat daarbij centraal. Onze leden verbinden we met elkaar door het bieden van een platform voor kennisdeling.

En met onze omstanders zoeken we verbinding om samen bij te dragen aan de professionalisering van de wijze waarop overdracht van micro-organismen kan worden voorkomen en bestreden.

Door trends als…

 • De toename van bijzonder resistente micro-organismen en de verscherpte focus op ‘integrale veiligheid’ voor de cliënt als gevolg daarvan.
 • Het begrip ketenzorg en het mede daardoor veranderende takenpakket van de DI.
 • Toenemende werkdruk.
 • Maar ook de potentiële lastenverlichting door technologische ontwikkelingen.
 • Etc.

… verandert ons landschap.

Daarom is het van belang dat we onze onafhankelijke positie – zowel die van de DI als die van de vereniging – blijven borgen. De VHIG is het gezicht van infectiepreventie en daarmee de woordvoerder van de beroepsgroep. Wij dragen – zo min mogelijk beïnvloed door externe impulsen – de verenigingsstandpunten uit.

Verenigingsstructuur

De VHIG is een vereniging voor de leden door de leden. De leden hebben de mogelijkheid op verschillende niveaus mee te denken, te praten en te beslissen over alle zaken die de beroepsgroep aangaan. Leden die zich actief willen inzetten voor de vereniging vinden hun plek in verschillende commissies.

De leden

De Algemene Ledenvergadering (ALV) als orgaan wordt gevormd door alle leden. Zij hebben de hoogste zeggenschap binnen de vereniging. De ALV als vergadering wordt minimaal één keer per jaar gehouden. Maar er kunnen gedurende het jaar naar gelang de behoefte ook extra ledenvergaderingen worden gehouden.

Het bestuur

Elke bestuurder is naast algemeen bestuurslid tevens portefeuillehouder van een specifiek aandachtsveld. Op die manier is het totaal aan aandachtsvelden onderverdeeld in de volgende 7 portefeuilles:

• Verenigingsbelang (voorzitter)
• Interne zaken
• Externe zaken
• Buitenlandse zaken
• Verenigingsbureau (secretaris)
• Verenigingsfinanciën (penningmeester)
• en de ‘VHI-theek’

De commissies

Twee pijlers richten zich specifiek op enerzijds de kwaliteitsborging, kennisdeling en belangenbehartiging van de individuele beroepsbeoefenaar en anderzijds de positie van infectiepreventie en de VHIG in het zorglandschap.

Bij die pijlers zijn structureel danwel tijdelijk werkgroepen, expertgroepen of taskforces ondergebracht. Leden die gespecialiseerd zijn of belangstelling hebben voor een bepaald onderwerp kunnen daarbij aansluiten.

Tot slot organiseert een congrescommissie tenminste een keer per jaar een VHIG-congres.

Regio’s

Alle leden van de VHIG zijn automatisch lid van de VHIG-regio waarin zij werkzaam zijn. Nederland is opgedeeld in een elftal regio’s te weten Amsterdam, Brabant, Leiden, Limburg, Midden, Midden-Oost, Noord, Noord-West, Rotterdam, Twente en Zeeland.

Regioraad

Vanuit alle regio’s treden één of twee leden op als regiovertegenwoodiger in de landelijke regioraad, het adviesorgaan via welke de VHIG-leden invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de vereniging.

VHIG & omgeving

Door op zoek te gaan naar optimale krachtenbundeling tussen de verschillende stromingen binnen infectiepreventie en door strategische samenwerkingen aan te gaan met naaste partijen in haar speelveld, kan de VHIG een vuist maken om de omgeving te beïnvloeden en gezamenlijke doelen te bereiken.

Pijler professionalisering en positionering

De pijler P&P ondersteunt het bestuur bij het realiseren van het meerjarenbeleidplan gericht op professionalisering en profilering. Zij doet dit door het bestuur te adviseren op het gebied van deze thema’s.

Vaste activiteiten van de pijler zijn onder meer:

 • Uitdragen van informatie over het beroep en opleiding tot deskundige IP;
 • Uitdragen van informatie over de vereniging binnen de opleiding tot deskundige IP;
 • En bewaken van inkoopspecificaties zorgverzekeraars.

VHIG & deskundige infectiepreventie

Als beroepsvereniging behartigt de VHIG de belangen van haar leden. Deze leden zijn individuele beroepsbeoefenaars. De vereniging streeft  deskundigheidsbevordering na, geeft voorlichting en zorgt voor mogelijkheden tot onderlinge kennisuitwisseling.

Pijler Kennis en Kwaliteit

De pijler K&K zet zich in om de kennis en kwaliteit van de individuele deskundige infectiepreventie en van de beroepsgroep in zijn algemeenheid te verbeteren en te borgen. Dit doet zij door het initiëren en borgen van instrumenten om kennis en vaardigheden aan te bieden en te vergroten. Daarnaast speelt de pijler actief in op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kennisoverdracht en zet zij zich in voor het onderhoud van het systeem voor kwaliteitsbewaking en -bevordering.

Kernactiviteiten van de pijler zijn:

 • Borgen van de opleidingscapaciteit van de DI-opleiding;
 • Ontplooien van initiatieven voor kennisuitwisseling met andere beroepsgroepen;
 • Middels nascholing borgen van het kennisniveau van de DI;
 • Initiëren van E-learning aanbod op het terrein van infectiepreventie;
 • Toekennen van accreditatiepunten aan scholingsactiviteiten;
 • Beheren en onderhouden van het kwaliteitsregister.

De Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG)

Opgericht in 1973 als beroepsvereniging voor ziekenhuishygiënisten, later deskundigen infectiepreventie genaamd.

Van elke 100 patiënten die in Nederlandse ziekenhuizen worden opgenomen krijgen er ongeveer 10 een infectie (toe te schrijven aan het verblijf of de behandeling in het ziekenhuis).

Helaas zijn infecties niet altijd te voorkomen, maar door gerichte maatregelen is het aantal infecties wel aanzienlijk te verminderen. Alle Nederlandse ziekenhuizen voeren daarom een actief beleid t.a.v. infectiepreventie. Voorheen de hygiënist, tegenwoordig de deskundige infectiepreventie geeft gestalte aan dit beleid. En inmiddels ook allang niet meer alleen in ziekenhuizen.

Het is een voortdurend anticiperen op wat er op een bepaald moment nodig is. Enerzijds leren we medisch wetenschappelijk steeds meer over oorzaak en gevolg van infecties zodat we er ook steeds beter op leren reageren. Anderzijds blijven infectierisico’s altijd verradelijk onbestendig.

Ook als vereniging moeten we voortdurend meebewegen met de ontwikkelingen op het gebied van infectiepreventie. En zodoende is al met al bijna vijftig jaar aan rijke verenigingsgeschiedenis opgebouwd.

De beeltenis van Hygieia

De grieks mythische godin van gezondheid is niet weg te denken uit deze verenigingsgeschiedenis. Sinds 1987 vormt zij het logo van de VHIG, sinds 2003 in de vorm zoals hieronder getoond.

Deze website is in maart 2020 in gebruik genomen

Voor onze leden die nog een beetje verknocht zijn aan de oude website, die nog informatie uit het besloten gedeelte van de oude website willen kunnen opzoeken of die nog van het forum gebruik willen maken, draait de oude website nog even op de achtergrond:

VHIG-congres 2021

Jaarlijks organiseert de VHIG speciaal voor leden een twee dagen durend congres. In 2021 vindt deze plaats op 13 en 14 april in de ReeHorst in Ede.

Meer hierover is te vinden op de speciale congressite.