Nieuwe versie KRIZ-richtlijn

26 Apr 2021 Infectiepreventie in de praktijk Redactie VHIG

Praktisch kwaliteitskader

Het continue streven naar verbeteringen in de patiëntenzorg heeft binnen de gezondheidssector geleid tot een diversiteit aan normen, richtlijnen en interpretatiedocumenten. Hoewel er op diverse manieren aandacht is voor infectiepreventie was er nog géén praktisch kwaliteitskader voor de kwaliteit en organisatie van de werkzaamheden van de infectiepreventie professionals.

Beroepsinhoudelijk interpretatiedocument

In 2006 hebben de beroepsverenigingen VHIG en NVMM een commissie opgericht met als doel het opstellen van een beroepsinhoudelijk interpretatiedocument. De benadering van deze richtlijn is, in tegenstelling tot de top-down aanpak van bijv. JCI en NIAZ vanuit instellingsperspectief, bottom-up vanuit de infectiepreventie professionals. De kracht van deze richtlijn is de benadering van infectiepreventie als vakgebied van enerzijds deskundigen infectiepreventie en anderzijds artsen-microbioloog.

Derde versie van de richtlijn

Synchroon aan de ontwikkelingen in het werkveld wordt de richtlijn periodiek geactualiseerd.  Met deze derde versie van de richtlijn is de focus verschoven: de vakinhoudelijke eisen qua werkzaamheden (deel B) vormen het kloppend hart. De beleidscyclus, het kwaliteitssysteem en in-/ en externe organisatie-indeling van Infectiepreventie (managementvereisten, deel A) vormen de schil die daaromheen hangt.

Verband met andere normen

Overlapping met normen die reeds de organisatiekant van infectiepreventie belichten (ziekenhuisbrede normensets) is onvermijdelijk, de KRIZ is complementair. De lezer kan elementen in de KRIZ ervaren als ‘overbodig’ daar waar deze tevens zijn belegd in bijv. JCI of NIAZ Global/Qmentum. Maar een noemenswaardig gegeven is dat o.a. NIAZ haar normen mede heeft geformuleerd op basis van deze KRIZ. De KRIZ fungeert als grondslag, gemaakt door en voor de professionals infectiepreventie zelf.

Meer informatie over de KRIZ- en andere richtlijnen is te vinden op de pagina Richtlijnen.